Ze względu na bardzo dużą ilość zamówień, realizacja w tej chwili około 2 tygodnie

WRZ - fabrykahaftu.com.pl


  Warunki Realizacji Zleceń - "Zlecenia Internetowe" (zwane niżej WRZ ZI).

 


1. Wszystkie zlecenia przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie poniżej określonych WRZ ZI.
2. Usługi realizowane są przez firmę Xpress Print Izabela Buhl zwanej dalej "Wykonawcą".
3. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem poniższych warunków oraz z zawarciem umowy w zakresie jednorazowej realizacji usługi.
4. Usługi wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej www.fabrykahaftu.com.pl Warunkiem dokonywania zamówień; jest wypełnienie formularza zamówienia prawdziwymi danymi.
5. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta na stronie internetowej www.fabrykahaftu.com.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych, w szczególności adresu e-mail, potrzebnego do kontaktowania się z nim w sprawach związanych z realizacją zamówienia oraz przesyłania ofert reklamowych.
6. Po zrealizowaniu zlecenia wszystkie przesłane przez Klienta pliki zawierające zdjęcia zostaną usunięte z systemu Wykonawcy.
7. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności swoich użytkowników i ciągłości korzystania z oferowanych usług. Nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w Serwis Wykonawcy osób trzecich.
8. Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży . Rozliczenie transakcji następuje przelewem (Poczta Polska).

 

  Warunki dostawy

 


1. Zamówione usługi i towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Każde potwierdzone zamówienie Klienta traktowane jest jako całość i jest wysyłane na podany przez Klienta adres listem poleconym lub jedną paczką.
3. W razie większych zamówień Wykonawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem.
4. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

 

  Prawa autorskie

 


1. Wykonawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdany jest wyłącznie na oświadczenia Klientów.
2. Wykonawca przyjmuje, że wszystkie przesłane pliki zdjęciowe posiadają prawa autorskie Klienta. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

 

  Termin wykonania usług

 


1. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania zamówienia dostępnej na stronie internetowej www.funphoto.pl.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji, zmiany warunków lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego. Termin ten jednak nie może być krótszy od minimalnego terminu odpowiadającego danej usłudze.
6. Wszelkie inne roszczenia związane z opóźnieniem realizacji zlecenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.
7. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo - poprzez kontakt z Klientem do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia - o ile uzna to za stosowne.

 

 

  Reklamacje

 


1. Reklamacje mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 1 miesiąca(przy wadach widocznych).
2. Ustawowy termin przedawnienia przy wadach ukrytych wynosi 12 miesięcy.
3. Reklamowane produkty, należy wysłać pod adres :
Xpress Print Izabela Buhl
ul. Kolejowa 54
46-073 Mechnice
wraz z kopią dowodu sprzedaży (paragonem) oraz nośnikiem cyfrowym zawierającym niezbędne pliki, w kopercie źródłowej lub przesłać w opakowaniu źródłowym, na koszt własny.
4. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.
5. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Wykonawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na produktach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem - zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.
6. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Wykonawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
8. W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

 

  Odpowiedzialność

 


1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie pod warunkiem przestrzegania WRZ ZI.
2. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad WRZ ZI przez rażące niedbalstwo. Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.
4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta. Innych odszkodowań nie udzielamy.
5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną.

 

  Przetwarzanie danych

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
2. Dane te będą wykorzystywane w celu realizacji zlecenia i kontaktu z Klientem.
3. Przekazanie danych osobowych przez Klienta stanowi wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie przez Wykonawcę w zakresie, który został określony powyżej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z dnia 31 marca 2000r. (Dz.U. nr 22 poz.271).
6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby firmy.

Fabryka Haftu 2020®
Xpress Print Izabela Buhl